Loading...

Gà đẳng cấp đá tiền lớn

Gà vàng 2kg5 lai mỹ chân xanh, chân phải có vảy liên giáp ngay cựa. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, nạp chân cao. Thế đá chân tạt ngang. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Cựa đâm hiểm ác.





Gà chuối 2kg460 lai mỹ, chân xanh. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Cựa đâm xâm mức. <Đã win 1x trong dàn nạp.>




Gà khét Bông chân xanh lai mỹ 3kg mồng dâu đứng. Chân phải có vảy vấn khâu ngay cựa. Phía sau có vảy bông mai ngay gối<mai độ>. Hậu độ tốt. Gà đá nạp nhanh như tên bắn, nạp chân xâu, thế đá chân cao, đòn đá như búa bổ. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương.Cựa đâm hiểm ngặt.





Gà cú 2kg7 lai mỷ mồng dâu đứng,chân vàng 2 hàng trơn. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp cực tốt, nạp xâu chân, thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai.Cựa đâm hiểm ngặt.< 4 hình kế>





Gà khét chân xanh lai mỹ 2kg4, chân 2 hàng trơn. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp chân xâu, nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Đá chà trên lưng đối phương. Gai cắn lông vãy







Gà vàng chân xanh lai mỹ 2.7Kg, cán vuông, mồng dâu đứng, hậu độ tốt, chân trái có vẩy vấn khâu ngay cựa, phía sau có bông mai ngay cựa, gà đá nạp cực hay, nạp sâu chân, thế đá chân tạc ngang đòn đá cực mạnh, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, đá chà trên lưng đối phương , cựa đâm hiểm ngặc. (Đã bán)





Gà vàng chân xanh cán vuông lai mỹ 2.460Kg, chân trái có vẩy liên giáp ngay cựa, hậu bền qua khỏi cựa, gà đá cánh nạp sâu chân, thế đá chân tạc ngang, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế, tránh né nhanh nhạy, phản công đá chà trên lưng đối phương. Gai lẹ miệng, cựa đâm hiểm ác (Đã bán)





Chơi gà đá kiếm tiền tết

Gà khét 2kg4 lai mỹ mồng dâu, chân xanh da cam. Chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá thế canh chận, thế đá chân cao. đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương. Thế đá cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)




Gà đều bông 2kg7 lai mỹ chân trắng. Hậu bền qua khỏi cựa. Chân trái có vảy liên giáp ngay cựa. Gà dáng mạnh, gà đá thế canh chận, tránh né, phản công nhanh nhạy. Đá chà trên lưng đối phương. Cựa đâm hiểm ngặt. Nết gà đá khôn, bình tĩnh. (Chủ gà báo win 1x tại Vũng Tàu - Mùng 3 Tết)








Gà cú 2kg6 lai mỹ mồng dâu nhỏ xíu. Chân trái có vảy đại giáp ngay cựa<quý kê>. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp chân cao, đá chà trên lưng đối phương. Gai cắn lông dãy. Bổn đá cựa xâm mức. (Đã bán)





Gà que 2g3 lai mỹ đuôi lao, chân phải đóng vảy huyền trâm. Hậu độ tốt. Gà dáng mạnh, đặc gà. Gà đá nạp tốc độ, nạp xâu chân, thế đá chân cao, đòn đá cực mạnh. Gai cắn lông dãy. Thế đá cựa đâm hiểm ác. (Đã bán) win 2x




Gà đều 2kg4 lai mỹ. Cả 2 chân có 3 hàng vảy đều từ gối xuống tới cựa <quý kê>. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp tốc độ, nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán) Chủ báo win 1x ngày 11-02 xổ 70 triệu xuất sắc



Gà que, gà vàng chơi tết

Gà vàng chân vàng 2kg450 cán vuông 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt..Hậu bền qua khỏi cựa.Gà đá thế canh chận,thế đá chân cao, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, cắn diều đá chà vô nách đối phương. Thế đá cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)




Gà que 2kg4 chân xanh điểm lai mỹ, chân phải đóng án thiên 3, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá canh chận,thế đá chân cao. Gai cắn lông dãy. (Đã bán)