Loading...

Gà que asil lai chuyên đá tiền lớn

Gà que 2kg6 asil lai chân vàng điểm xanh 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh. Bo đá canh nạp chính xác, tránh né nhanh nhạy. Đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Thế đá chân tạt ngang, cựa đâm hiểm ngặt. Mỏ nhạy bén. Gà vừa đi chuyền lông xong, nay bán lại cho anh em đá tiền lớn.
Gà que lai Mỹ + gà chuối lửa lai Mỹ - WIN WIN

Gà que 2kg4 lai mỹ chân trắng điểm, 2 cựa đen. Gà dáng mạnh, bo đá nạp xâu chân, gai cắn lông dãy, đòn đá mạnh, thế đá chân tạt ngang. Cựa đâm hiểm.Gà chuối lửa 2kg9 lai mỹ "win 2x" trong dàn nạp, chân phải có liên giáp ngay cựa. Gà dáng gân lực, bo đá nạp xâu chân, đòn đá mạnh như búa bổ, thế đá chân tạt ngang, đá chà vô mình đối phương, gai đá vai lưng. Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)
Gà điều lai Mỹ - gà gò công đá tiền, hình gà đẹp

Gà điều lai mỹ 2kg5, chân vàng 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa, chân phải đóng xiêng đao, mai độ. Gà đá canh nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang, đòn đá cực mạnh, cựa đâm hiểm ngặt. Tránh né nhanh nhạy, mỏ nhạy bén.
Gà khét, gà bướm lai Siêu Mỹ Việt, bổn mai độ

Gà khét 2kg6 lai mỹ mồng dâu đứng, chân vàng 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh cai đắng, bo đá nạp chân xâu, thế đá chân tạt ngang. Gai lẹ miệng. Bổn gà mai độ, cựa đâm hiểm. (Đã bán)
Gà bướm 2kg7 lai siêu+mỹ+việt, chân phải đóng vảy huyền trâm, chân trái đóng vảy song cúc. Hậu, độ tốt. Gà dáng gân lực. Loại gà đá canh nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang, tránh né nhanh nhạy. Gai cắn lông dãy. Mỏ nhạy bén. Cựa đâm hiểm, ngặt. (Đã bán)
Gà bướm 2kg3 lai siêu+mỹ+việt,chân vàng 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Chân trái đóng vảy đấu đầu cựa mai độ nha anh em. Hậu bền qua khỏi cựa. Loại gà đá canh, tránh né, phản công chính xác. Đá chà vô mình đối phương, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, thế đá chân cựa hiểm, đòn đá cực mạnh. (Đã bán)
Gà khét lai Mỹ chân vàng xanh cam, bo đá nạp

Gà khét 2kg6 lai mỹ chân vàng xanh cam 2 hàng trơn. Gà dáng liền mạnh, bo đá nạp sâu chân, nạp chính xác, tránh né nhanh nhẹn, mỏ nhạy bén. Gà đá thế cựa đâm hiểm ngặt. Bổn mai độ. Đã bán
Gà xám điều lai siêu + Mỹ + Việt, chân đóng án thiên 3

Gà xám điều 2kg7 lai siêu +mỹ+việt, mặt nhỏ xíu. Gà dáng gân lực, chân vàng bớt xanh 2 hàng trơn. Chân phải đóng án thiên 3,4. Hậu độ tốt. Loại gà đá canh nạp chính xác, thế đá chân cựa hiểm, ngặt. Đòn đá cực mạnh. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Bổn gà mai độ. Đã bán

Gà xám điều 2kg4 lai siêu+mỹ+việt. Gà dáng mạnh, chân vàng 2 hàng trơn, hậu độ tốt. Gà đá canh nạp chính xác, thế đá chân cao, gai đá vai lưng. Cựa đâm hiểm, ác. Bổn mai độ. (Đã bán)
Gà Gò Công xám vàng lai Mỹ

Gà xám vàng lai mỹ 2kg350 mồng dâu, chân xanh, vảy mỏng răng cưa thắt chặt. Gà dáng mạnh, gà đá canh tránh né nhanh nhạy, phản công chính xác. Thế đá chân cao, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Thế đá chân cựa nghiệt, bổn này đâm, mai độ lắm nha anh em. (Đã bán)